NAŘÍZENÍ VLÁDY                    č. 308/2015 Sb.

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 308/2015 Sb.

sb131-15 4169..4184

308

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 26. října 2015
o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník:

§1

Úvodní ustanovení

Toto nařízení vymezuje pojmy běžná údržba bytu a drobné opravy související s užíváním bytu.

§2

Běžná údržba bytu

Běžnou údržbou bytu se rozumí udržování a čištění bytu včetně zařízení a vybavení bytu, které se provádí obvykle při užívání bytu. Jde zejména o malování, opravu omítek, tapetování a čištění po- dlah včetně podlahových krytin, obkladů stěn a čiš- tění zanesených odpadů až ke svislým rozvodům. Dále se běžnou údržbou rozumí udržování zařízení bytu ve funkčním stavu, pravidelné prohlídky a čiš- tění předmětů uvedených v § 4 písm. g), kontrola funkčnosti termostatických hlavic s elektronickým řízením, kontrola funkčnosti hlásiče kouře včetně výměny zdroje, kontrola a údržba vodovodních ba- terií s elektronickým řízením.

§3

Drobné opravy bytu

Za drobné opravy se považují opravy bytu a jeho vnitřního vybavení, pokud je toto vybavení součástí bytu a je ve vlastnictví pronajímatele, a to podle věcného vymezení nebo podle výše nákladů.

§4

Drobné opravy podle věcného vymezení Podle věcného vymezení se za drobné opravy

považují

a) opravy jednotlivých vrchních částí podlah, opravy podlahových krytin a výměny prahů a lišt,

b) opravy jednotlivých částí dveří a oken a jejich

součástí, kování a klik, výměny zámků včetně elektronického otevírání vstupních dveří bytu a opravy kování, klik, rolet a žaluzií u oken za- sahujících do vnitřního prostoru bytu,

c) opravy a výměny elektrických koncových za- řízení a rozvodných zařízení, zejména vypí- načů, zásuvek, jističů, zvonků, domácích tele- fonů, zásuvek rozvodů datových sítí, signálů analogového i digitálního televizního vysílání a výměny zdrojů světla v osvětlovacích tělesech, opravy zařízení pro příjem satelitního televiz- ního vysílání, opravy audiovizuálních zařízení sloužících k otevírání vchodových dveří do domu, opravy řídicích jednotek a spínačů venti- lace, klimatizace a centrálního vysavače, opravy elektronických systémů zabezpečení a automa- tických hlásičů pohybu,

d) výměny uzavíracích ventilů u rozvodu plynu s výjimkou hlavního uzávěru pro byt,

e) opravy a výměny uzavíracích armatur na roz- vodech vody s výjimkou hlavního uzávěru pro byt, výměny sifonů a lapačů tuku,

f) opravy a certifikace bytových měřidel podle zá- kona o metrologii nebo zařízení pro rozdělo- vání nákladů na vytápění a opravy a certifikace bytových vodoměrů teplé a studené vody, opravy hlásičů požáru a hlásičů kouře, opravy regulátorů prostorové teploty u systémů vytá- pění umožňujících individuální regulaci teploty,

g) opravy vodovodních výtoků, zápachových uzá- věrek, odsavačů par, digestoří, mísicích baterií, sprch, ohřívačů vody, bidetů, umyvadel, van, výlevek, dřezů, splachovačů, kuchyňských spo- ráků, pečicích trub, vařičů, infrazářičů, kuchyň- ských linek, vestavěných a přistavěných skříní,

h) opravy kamen na pevná paliva, plyn a elektřinu, kouřovodů, kotlů etážového topení na elek- třinu, kapalná a plynná paliva, kouřovodů a uza- víracích a regulačních armatur a ovládacích ter- mostatů etážového topení; nepovažují se však

Částka 131 Sbírka zákonů č. 308 / 2015 Strana 4171

za ně opravy radiátorů a rozvodů ústředního topení,

i) výměny drobných součástí předmětů uvede- ných v písmenech g) a h).

§5

Drobné opravy podle výše nákladů

Podle výše nákladů se za drobné opravy pova- žují další opravy bytu a jeho vybavení a výměny jednotlivých předmětů nebo jejich součástí, které nejsou uvedeny v § 4, jestliže náklad na jednu opravu nepřesáhne částku 1 000 Kč. Provádí-li se na téže věci několik oprav, které spolu souvisejí a časově na sebe navazují, je rozhodující součet nákladů na související opravy. Náklady na dopravu a jiné ná- klady spojené s opravou se do nákladů na tuto opravu nezapočítávají a hradí je nájemce.

§6

Roční limit nákladů

(1) Přesáhne-li součet nákladů za drobné opravy uvedené v § 4 a 5 v kalendářním roce částku rovnající se 100 Kč/m2 podlahové plochy bytu, další opravy v daném kalendářním roce se nepovažují za drobné opravy.

(2) Podlahovou plochou bytu se pro účely tohoto nařízení rozumí součet podlahových ploch bytu a všech prostorů, které jsou s bytem užívány, a to i mimo byt, pokud jsou užívány výhradně nájemcem bytu; podlahová plocha sklepů, které nejsou místnostmi, a podlahová plocha balkonů, lodžií a teras se započítává pouze jednou polovinou. 

§7

Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016